HOOFDSTUK 1 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
NAAM; ZETEL; VERENIGINGSKLEUREN EN CLUBKOSTUUM 
1. De vereniging draagt de naam ALGEMENE KORFBALVERENIGING “EXAKWA”. 
Zij is opgericht op 12 november 1970 en gevestigd in Lelystad. 
De kleuren van de vereniging zijn geel-zwart. 
Het clubkostuum bestaat uit een geel shirt met zwarte boorden aan hals en mouwen, zwarte rok of broek. 
Het shirt dient te zijn voorzien van het clubembleem. 
 
DOEL 
2. De vereniging stelt zich ten doel: 
a. de beoefening en bevordering van de korfbalsport, zowel op het veld als in de zaal, mede als middel ter stimulering van de lichamelijke ontwikkeling en karaktervorming. 
b. waar nodig en wenselijk op andere wijze bij te dragen tot de vorming en de ontspanning van de leden. 
 
MIDDELEN 
3. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. Het gelegenheid geven tot beoefening van en training voor de korfbalsport. 
b. Het organiseren van en deelnemen aan korfbalwedstrijden. 
c. Het samenwerken met anderen, die hetzelfde doel nastreven. 
d. Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten bevorderlijk voor de 
 
vorming en ontspanning van de leden. 
e. Het uitgeven van een verenigingsorgaan genaamd “ZEEPRAATJES’. 
f. Het aanwenden van alle andere haar ten diensten staande wettige middelen. 
 
VERENIGINGSJAAR 
4. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaraanvolgend (=boekjaar). Het financiële jaar van 1 juli tot en met 30 juni.  
 

HOOFDSTUK 2 
 
LEDEN 
 
CATEGORIEEN 
5. De vereniging bestaat uit natuurlijke personen, leden genaamd die worden onderscheiden in: 
a. spelende leden; 
c. overige leden; 
d. donateurs; 
e. ereleden/leden van verdienste. 
 
a. Spelende leden zijn gerechtigd aan wedstrijden en oefeningen deel te 
nemen. 
Naar wens kan een spelend lid; 
1. spelen op het veld en in de zaal; 
2. spelen alleen op het veld; 
3. spelen alleen in de zaal. 
 
De spelende leden worden naar hun leeftijd op 1 juli van het verenigingsjaar onderscheiden in: 
a. senioren : 18 jaar en ouder 
b. junioren : 15 t/m 17 jaar 
c. aspiranten : 11 t/m 14 jaar 
d. pupillen : 8 t/m 10 jaar 
b. Overige leden worden onderscheiden in: 
 
1. niet spelende leden; 
2. recreanten; 
3. pupillen : 8 t/m 10 jaar 
Recreanten zijn overige leden die wel oefenen, maar niet in competitieverband aan wedstrijden deelnemen. 
c. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die, middels een door de algemene vergadering vastgesteld minimum bedrag, de vereniging geldelijk steunen. 
d. Ereleden en leden van verdienste zijn op voordracht door de 
ledenvergadering te benoemen. Zij zijn in de hoedanigheid geen contributie 
verschuldigd. 
 
LIDMAATSCHAP 
6. Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij het bestuur door het 
invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. 
Nieuwe leden worden in het verenigingsorgaan aan de leden bekend gemaakt. 
Ook de wijzigingen in het ledenbestand worden via dit orgaan aan de leden 
gemeld.  
 
 
BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
7. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. schriftelijke opzegging bij het bestuur; 
b. royement; 
c. overlijden. 
Opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt, indien opgezegd voor 1 juni op 30 juni daaraanvolgend. 
 
SCHORSING EN ROYEMENT 
8. Een lid kan door het bestuur worden geschorst ingeval van contributieschuld en/of wangedrag. 
Schorsing kan geschieden voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
Een schorsing voor onbepaalde tijd kan door het bestuur worden omgezet in een schorsing voor bepaalde tijd. 
Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door een voordracht tot royement op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, welke voordracht op de agenda van die vergadering moet worden vermeld. 
Tegen elke schorsing kan het lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 
Hierbij is lid 7 van artikel 10 van de statuten van toepassing. 
 
RECHTEN VAN DE LEDEN 
9. Elk spelend lid heeft, behoudens toepassing van artikel 8 van dit reglement, de volgende rechten: 
a. gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en onderdelen van het korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffend gebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen. 
b. te worden ingedeeld in een competitieploeg en deel te nemen aan de voor die ploeg vastgestelde wedstrijden, mits het lid aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de aan de indeling verbonden verplichting aanvaardt. 
De indeling zal geschieden naar speelsterkte of op verzoek op lager niveau, indien dit mogelijk is. 
c. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden, voor zover het lid hierop prijs stelt. 
d. aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen. 
e. gekozen te worden in alle functies die een vereniging kent, met inachtneming van de verdere bepalingen in dit reglement. 
f. zijn/haar stem uit te brengen op de algemene ledenvergadering, mits de leeftijd van 16 jaar op dag van de vergadering is bereikt. 
10. Overige leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste hebben het recht de 
algemene ledenvergadering bij te wonen. 
Verder als art. 9d, e en f, met dien verstande dat voor donateurs alleen art. 9d geldt, terwijl voor recreanten en welpen ook art. 9a geldt.  
 
 
PLICHTEN VAN DE LEDEN 
11. Elk spelend lid heeft de volgende plichten: 
a. zich als waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven. 
b. bij indeling in een competitieteam aan oefeningen en wedstrijden van dat team deel te nemen, of als invaller in een hoger team en alleen wegens dringende redenen af te schrijven. 
c. ingeval het lid is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen waarvoor hij is aangeschreven, hiervan op de meest snelle wijze kennis te geven aan het wedstrijdsecretariaat. 
d. het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiende uit het normale gebruik, te vergoeden. 
e. vanaf 16 jaar de algemene ledenvergadering bij te wonen. Bij verhindering schriftelijk het bestuur hiervan in kennis te stellen. Voor overige leden geldt punt a en e, voor welpen punt a. 

HOOFDSTUK 3 
 
HET BESTUUR 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
12. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de algemene ledenvergadering en vormen tezamen het dagelijks bestuur. 
Van de bestuursleden treedt ieder jaar de naar boven of beneden tot een geheel afgeronde helft af volgens een daartoe door het bestuur vast te stellen rooster. 
Het bestuur heeft het recht eventuele open gevallen plaatsen zelf aan te vullen. De nieuwe bestuursleden nemen de taken over van de vertrokken bestuursleden. De benoemingen dienen te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
 
TAAK 
13. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het zorgt voor de handhaving van de statuten en reglementen en voor de uitvoering van genomen besluiten. 
Het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. 
Het kan één van de leden machtigen dit namens hen te doen. 
Het is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering voor de wijze 
waarop het zijn taak uitoefent. 
 
TAAKVERDELING 
14. Het bestuur verdeelt de overige taken onder de niet in functie gekozen leden. 
Het dagelijks bestuur beslist in spoedeisende zaken. 
 
DE VOORZITTER 
15. De voorzitter moet 18 jaar of ouder zijn. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging. 
Hij, of zijn door het bestuur aangewezen vervanger, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten die in verenigingsverband plaatsvinden, 
behalve tot die van de kascommissie. 
 
DE SECRETARIS 
16. De secretaris moet 18 jaar of ouder zijn. Hij voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houdt een bestuursbesluitenboek bij. 
Hij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de bestuursmededelingen en 
bestuursbesluiten. 
Hij maakt een jaarverslag voor de algemene ledenvergadering. Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene 
ledenvergadering en bestuursvergaderingen. 
Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor een andere functionaris is aangewezen. 
 
Pagina-einde
DE PENNINGMEESTER 
17. De penningmeester moet 18 jaar of ouder zijn. Hij voert de financiële administratie op een overzichtelijke wijze, int de contributie, donaties en entreegelden, tenzij hiervoor een andere functionaris is aangewezen. Hij is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven. 
Hij geeft de kascommissie op haar verlangen inzage in alle financiële bescheiden. 
Hij maakt het financiële jaarverslag en een balans, benevens een begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 
Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer uit. Bij 
overdracht van zijn/haar werkzaamheden sluit hij/zij de boeken af en laat deze door de kascommissie controleren. 

HOOFDSTUK 4 
 
COMMISSIES 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
18. De vereniging kent de volgende commissies: 
a. kascommissie; 
b. commissie Technische zaken Junioren/Senioren; 
c. commissie Technische zaken Jeugd; 
d. jeugdcommissie; 
e. kantinecommissie; 
f. propaganda- en activiteitencommissie; 
g. onderhoudscommissie clubhuis ; 
h. materialencommissie; 
i. toernooicommissie; 
j. financiële commissie; 
k. redactiecommissie. 
Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kan naar behoefte andere 
commissies instellen c.q. ontbinden. 
Het aantal leden van de commissies wordt bepaald naar behoefte, tenzij anders 
vermeld. 
Alle commissies leggen rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur, behalve de kascommissie. Deze brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 
19. Commissieleden worden benoemd door het bestuur, behalve de leden van de 
kascommissie die door de algemene ledenvergadering gekozen wordt. 
20. Bij al haar besluiten nemen de commissies de aanwijzingen van de algemene 
ledenvergadering in acht. 
21. Commissies die geld ontvangen c.q. uitgeven dienen hiervan verantwoording af te leggen bij de penningmeester middels een kasboek. 
 
KASCOMMISSIE 
22. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden plus een reserve. Leden mogen maximaal twee achtereenvolgende jaren lid zijn van deze commissie, met dien verstande dat altijd een lid per jaar moet aftreden. De leden moeten 18 jaar of ouder zijn. 
Zij controleert tenminste tweemaal per jaar en bij het aftreden van een penningmeester de financiële bescheiden en de kas van de vereniging. Zij brengt eenmaal per jaar verslag uit aan de algemene ledenvergadering en pleegt zonodig overleg met het bestuur. 
Leden van het bestuur kunnen geen lid van deze commissie zijn.  
 

TECHNISCHE COMMISSIES 
 
WEDSTRIJDSECRETARIS 
23a. De wedstrijdsecretaris schrijft voor elke wedstrijd de door de technische commissie aangewezen leden aan, al dan niet in overleg met de trainers/coaches, die zullen spelen en die als reserve bij de wedstrijd zullen fungeren. 
Bij de wedstrijdsecretaris wordt door de leden, die verhinderd zijn, afgeschreven voor een wedstrijd waarvoor zij zijn aangeschreven. 
De wedstrijdsecretaris zorgt voor vervanging in overleg met de TC. 
Er zijn wedstrijdsecretarissen voor de pupillen/aspiranten en voor de junioren/senioren. 
23b. De technische commissies bestaan uit tenminste drie en maximaal vijf leden. In 
de junioren/seniorencommissie mogen geen spelende leden benoemd worden. 
De commissies zijn, behoudens in door het bestuur bepaalde gevallen, belast 
met de samenstelling van de teams. 
Zij dienen het bestuur van advies in technische zaken, zoals bij de aanstelling 
van een trainer en/of coach, de trainingsopzet en de trainingscoördinatie. 
 
JEUGDCOMMISSIE 
24. De jeugdcommissie bestaat uit tenminste vijf leden. Eén van haar leden neemt 
plaats in de commissie technische zaken jeugd. 
De jeugdcommissie is belast met de leiding van zaken met betrekking tot de aspiranten, pupillen en welpen, waaronder de werving van nieuwe jeugdleden, het organiseren van activiteiten, o.a. jeugdkampen, feestavonden etc. 
 
KANTINECOMMISSIE 
25. De kantinecommissie regelt de inkoop voor en de bezetting van de kantine 
tijdens alle activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. Zij draagt zorg voor het 
schoonhouden van het clubhuis en kan daarvoor met name voor wat betreft de 
kleedruimten de senioren/junioren en ook recreanten middels een rooster 
inschakelen. 
De prijzen in de kantine worden in overleg met het bestuur bepaald. 
 
PROPAGANDA- EN ACTIVITEITENCOMMISSIE 
26. Deze commissie verzorgt de propaganda zowel in de vereniging als naar buiten, 
alsmede activiteiten voor de werving van leden (voor jeugd in nauw overleg met 
de jeugdcommissie), het verwerven van fondsen (sponsors), en het organiseren 
van activiteiten voor de senior- en juniorleden. Eén en ander in overleg met het 
bestuur. 
 
ONDERHOUDSCOMMISSIE CLUBHUIS 
27. Deze commissie adviseert het bestuur in alle zaken die het onderhoud van het 
clubhuis betreffen. Zij zorgt voor het dagelijks klein onderhoud en repareert waar 
nodig of laat (kleine) reparaties verrichten. Bij groot onderhoud en/of verbouwing 
stelt zij een begroting op. 
 
MATERIALENCOMMISSIE 
28. Deze commissie is belast met het onderhoud van al het spelmateriaal, zowel 
voor het veld als voor de zaal. Zij zorgt, in overleg met het bestuur, voor 
vervanging c.q. reparatie. 
TOERNOOICOMMISSIE 
29. Deze commissie organiseert toernooien in nauwe samenwerking met de diverse 
andere commissies die hierbij betrokken zijn. 
 
REDACTIECOMMISSIE 
29a. Deze commissie draagt zorg voor het typen en de redactie van het clubblad, dat 
wekelijks gedurende het seizoen wordt uitgegeven. 
Bij gevallen waarin er twijfel bestaat of een artikel kan worden geplaatst, wordt 
overleg gepleegd met het bestuur. 

HOOFDSTUK 5 
 
VERGADERINGEN 
 
ALGEMENE BEPALINGEN
30. Er zijn algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen. 
 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
31. Deze vergadering moet eenmaal per jaar gehouden worden en wel binnen 6 
maanden na afloop van het verenigingsjaar. 
De aankondiging vaan de datum en plaats waar een algemene ledenvergadering 
wordt gehouden, dient tenminste 2 weken van tevoren aan de leden te worden 
bekend gemaakt. 
32. Bij de aankondiging van een algemene ledenvergadering dient het bestuur de 
agenda bekend te maken en daarop de voor de leden noodzakelijke toelichting 
te geven. 
33. De agenda dient in ieder geval de navolgende punten te bevatten: 
a. ingekomen stukken; 
b. notulen van de vorige algemene ledenvergadering 
c. het jaarverslag van de secretaris; 
d. het jaarverslag van de penningmeester;’ 
e. verslag kascommissie; 
f. voorstel tot goedkeuring van de begroting; 
g. verkiezing leden kascommissie; 
h. verkiezing bestuursleden; 
i. bestuursbeleid. 
Daarnaast kunnen op elk tijdstip extra algemene ledenvergaderingen worden 
gehouden waarbij het bovenstaande niet geldt. 
34. Algemene ledenvergaderingen worden uitgeschreven door het bestuur. 
Dit geschiedt op eigen initiatief, dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste 10 
stemgerechtigde leden. 
Een algemene ledenvergadering heeft slechts rechtsgeldigheid indien tenminste 
1/5 der stemgerechtigde leden aanwezig is. 
Voorstellen ter behandeling op een algemene ledenvergadering moeten uiterlijk 
10 dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend. 
35. Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen 10 dagen aan een zodanig verzoek 
als bedoeld in artikel 34, te voldoen, zijn de initiatiefnemers gerechtigd zelf tot het 
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering over te gaan. Daarbij dienen, 
voor zover mogelijk, de bepalingen van het reglement te worden toegepast. 
36. Indien de algemene ledenvergadering niet gehouden kan worden wegens het 
ontbreken van het vereiste aantal stemgerechtigde leden, zal binnen veertien 
dagen een nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering is 
ongeacht het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig is, tot besluiten 
bevoegd, mits de agenda onveranderd blijft en van het houden van de nieuwe 
vergadering een week tevoren aan de leden kennis is gegeven.  
 
BESTUURS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN
37. Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter van het betreffende orgaan. 
Bestuursvergaderingen kunnen ook worden uitgeschreven op verzoek van, dan wel door twee bestuursleden. 
Ook twee commissieleden kunnen een commissie bij elkaar laten roepen. 

HOOFDSTUK 6 
 
STEMMINGEN EN VERKIEZINGEN 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
38. Alleen leden boven de 16 jaar zijn verkiesbaar in elke functie, met inachtneming van het hiervoor in dit reglement ten aanzien van de leeftijdsgrens bepaalde. 
39. Bestuursleden en kascommissie worden 1x per jaar gekozen door de algemene ledenvergadering op de eerste vergadering gehouden na afloop van het seizoen. 
De leden van de overige commissies worden benoemd door het bestuur. 
 
KANDIDAATSTELLING 
40. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden door het bestuur, dan welk door tenminste drie leden gesteld. 
Kascommissieleden worden staande de vergadering gekozen. 
Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk tot drie dagen voor de vergadering bij de secretaris of staande de vergadering indien niet voldoende kandidaten zijn gesteld. 
 
BEPALING VOOR STEMMING EN VERKIEZING 
41. Bij stembepaling zijn de leden 3 en 4 van artikel 18 van de statuten van overeenkomstige toepassing. 
a. ieder lid van de vereniging, die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en niet 
geschorst is, heeft een stem. 
b. een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
laten uitbrengen. Er mogen maximaal vijf stemmen door een lid voor 
anderen worden uitgebracht. 
42. De door de algemene ledenvergadering te benoemen functionarissen dienen de meerderheid van het totaal der uitgebrachte geldige stemmen te behalen. 
Indien voor een te vervullen vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht te zijn verkozen. 
43. Voor het bestuur wordt per vacature gestemd. 
44. Ter algemene ledenvergadering worden, ingeval van schriftelijke stemming, de stemmen opgenomen door een stembureau, bestaande uit drie personen, met een der leden van het bestuur als voorzitter en twee leden door de voorzitter van de algemene ledenvergadering aan te wijzen. 
Bij de telling van de stemmen worden blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk de bedoeling ten aanzien van de stemming weergeven, buiten de telling gelaten. 
45. Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve bij enkelvoudige kandidaatstelling – zie art. 42 van dit reglement; over zaken mondeling, tenzij schriftelijke stemming wordt verlangd. 
 
STEMMENKWALIFICATIE BIJ REGLEMENTSWIJZIGINGEN EN ROYEMENT 
46. Voor wijzigingen van dit reglement, alsmede bij het royement van een lid, is tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist.  
 

HOOFDSTUK 7 
 
GELDMIDDELEN 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
47. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
a. contributie; 
b. andere verplichte bijdragen van de leden; 
c. donaties; 
d. andere baten. 
48. De door de leden verschuldigde contributies, donaties en andere verplichte bijdragen worden op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt. 
Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van contributie toestaan. 
49. De contributie en andere verplichte bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze. 
 
WANBETALING 
50. Het bestuur kan, na herhaalde aanmaning van een lid dat een contributieschuld van tenminste 6 maanden niet voldoet, dan wel 6 maanden in gebreke blijft zijn andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen en aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering voordragen voor royement. 
 
BOETES 
51. Het bestuur kan, ingevallen waarin voorzien is door het reglement of door een voorafgaand bestuursbesluit, dat aan de leden is bekend gemaakt, een boete opleggen. 
Boetes dienen tegelijk met de eerstvolgende contributiebetaling te worden voldaan. 
Boetes, aan de vereniging opgelegd door het KNKV en/of door de afdeling Midden-Nederland, kunnen worden verhaald op de verantwoordelijke leden, als deze boetes zijn gegevens wegens wangedrag binnen of buiten het veld. 
 
FINANCIELE VERPLICHTINGEN EN UITGAVEN 
52. Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten laste 
van de vereniging kan slechts met toestemming van het bestuur 
geschieden. 

HOOFDSTUK 8 
 
WEDSTRIJDEN 
53. De vereniging neemt deel aan de door het KNKV georganiseerde wedstrijden 
en competities. 
De leden zijn daarbij gehouden aan het reglement van wedstrijden zoals dit 
door het KNKV is vastgesteld. 
54. Competitie- en andere wedstrijden kunnen op elke dag van de week gespeeld 
worden. 
Voor het standaardteam senioren en het standaardteam junioren vindt 
inschrijving uitsluitend plaats als zaterdagteam. 
 
VERHINDERING OM AAN EEN WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN 
55. Het niet-nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, kan door het bestuur worden gestraft, hetzij met een boete, hetzij met het niet opstellen voor een wedstrijd, tenzij het betrokken lid, ten genoegen van het bestuur, kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven. 
Bovendien kan het lid worden verplicht tot het voldoen van de reiskosten van de speler, die in zijn plaats aan de wedstrijd deelnam. 
 
VERKIEZING AANVOERDER 
56. Elk team kiest voor de aanvang van de kompetitie een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder. 
De aanvoerder is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe de juiste maatregelen. 
Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen van de algemene ledenvergadering en/of bestuur in acht. De leden van een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen. 
De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling der bondsformulieren. Hij volgt ten dien aanzien de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op. 
Inzake de teamopstelling kunnen de technische commissies richtlijnen verstrekken. 
 
SPELEN IN VASTGESTELD CLUBKOSTUUM
57. De leden van een team gaan bij het spelen van een wedstrijd gekleed in het clubkostuum, zoals dit is bepaald in artikel 1 van dit reglement, tenzij de reglementen van het KNKV anders voorschrijven. 
 
VOORWAARDEN VOOR PLAATSING IN EEN TEAM 
58. Aan plaatsing in een team kunnen de algemene ledenvergadering en/of het bestuur voorwaarden verbinden, zoals het bezoeken van trainings- en teambijeenkomsten en het dragen van een sponsornaam op het shirt.  
 

HOOFDSTUK 9 
 
SLOTPEPALINGEN 
59. Elk lid dient bij zijn toetreding tot de vereniging een exemplaar van de staturen en het huishoudelijk reglement aan te schaffen tegen betaling van een daarvoor vastgestelde prijs. 
60. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden op voorstel van het bestuur of van de algemene ledenvergadering. 
De wijzigingen moeten in een algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 
61 IN ALLE GEVALEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIEN, BESLIST HET BESTUUR. 
 
N.B. In alle gevallen waarin in dit reglement de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm bedoeld zijn.

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier